Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

środa, 15. lutego 2017

Language

Polish Czech English French German Greek Italian Portuguese Russian Spanish

Rozmiar czcionki

Statystyka

Odsłon : 2523355

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wojtek   
czwartek, 05 stycznia 2017 15:07

ZARZĄDZENIE NR 155/17

WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 05 stycznia 2017 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.[1]),art.30 ustawy o samorządzie gminy(Dz. U. z 2013r. Nr 594 z późn. zm.[2]),  na podstawie uchwały Rady Gminy Lipno z dnia 18 listopada 2016 r. Nr XX/149/16 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipno Z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Gminy Lipno w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lipno.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Ogłoszenie o konkursie opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno.

 

§ 5. Wykonanie zarządzeni powierza się referentowi ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz .395.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, poz. 1318:z 2015 r. poz. 1339, poz.1777,poz 1333.

 

Załączniki do pobrania na stronie BIP Urzędu.